Home » Praktijkinfo » Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten

 

Algemeen

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Geneeesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien.

 

Je huisarts kan dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten afleveren en niet op telefonische aanvraag. Je kan ook geen voorschriften of attesten krijgen voor iemand anders. ‘Shoppen’ voor familie kan niet.

 

Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.
Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is!

 

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld. (artikel 193,196,197,213,en 214 van het strafwetboek)

 

Attesten en formulieren

Het invullen van attesten en formulieren maakt ALTIJD deel uit van een raadpleging. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige informatie en tijd om de papieren correct in te vullen en blijft je medisch dossier up-to-date.

 

Voor een geschiktheidsattest voor sportclub of nieuwe job houden we eraan een standaard lichamelijk onderzoek uit te voeren. Ook hiervoor kom je dus op raadpleging.

 

Een attest voor werkonbekwaamheid of schoolverlet is alleen geldig na onderzoek door een arts. Zodra je ziek wordt, bel je dus best voor een raadpleging of huisbezoek.